การให้บริการ

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ยินดีให้บริการ

     ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 5 ชนิดได้แก่ สารหนู แคดเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และการตรวจสปีชี่ส์ของสารหนูในตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง หรือข้าวสีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) ที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์

● เวลาทำการ 9.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการขอรับบริการส่งตัวอย่าง

9 ขั้นตอนในการขอรับบริการส่งตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างด้วยตนเอง
ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ขนส่งอื่นๆ
1. ติดต่อแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 5
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร.02-553-8620
1. เตรียมตัวอย่าง ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
บรรจุในภาชนะปิดสนิท
(ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่างทดสอบ)
2. กรอกใบคำขอรับบริการ 2. กรอกใบคำขอรับบริการ
ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ ( PDF )
หรือกรอกแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์

 

– แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับกรอกแบบฟอร์มบนมือถือ : PDFfiller ( iOS | Android )

3. นำตัวอย่างและใบคำขอรับบริการส่งให้เจ้าหน้าที่ 3. นำตัวอย่างและใบคำขอรับบริการส่งให้เจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่ทบทวนคำขอรับบริการและแจ้งค่าบริการ 4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อทบทวนคำขอรับบริการและแจ้งค่าบริการ
5. ชำระค่าบริการทั้งหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ
และรอรับใบเสร็จรับเงิน
5. ชำระค่าบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี การบริการวิชาการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เลขที่บัญชี 407-947160-6
6. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ
(ภายใน 15 วันทำการ)
6. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ
(ภายใน 15 วันทำการ)
7. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งมารับใบรายงานผลการทดสอบ 7. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งมารับใบรายงานผลการทดสอบ

8. รับใบรายงานผลการตรวจ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์

9. ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์

อัตราค่าบริการ

RF-7.4-02-r01

ขั้นตอนการร้องเรียน

1. ช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนPDF )

– แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับกรอกแบบฟอร์มบนมือถือ : PDFfiller ( iOS | Android )

● ทางช่องทางออนไลน์
● ทาง E-mail : [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “ข้อร้องเรียน”
● ทางโทรศัพท์ : 02-553-8620 หรือทางโทรสาร : 02-553-8675
● ส่งด้วยตนเอง/จดหมายลงทะเบียน
ที่ สำนักงาน แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
วงเล็บมุมซองว่า “ข้อร้องเรียน”

2. ผู้ร้องเรียน จะได้รับแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเบื้องต้นภายใน 10-15 วันทำการ หลังจากได้รับข้อร้องเรียน

     บทความน่าสนใจ