9 ขั้นตอนในการขอรับบริการส่งตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างด้วยตนเองส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ขนส่งอื่นๆ
1. ติดต่อแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 5
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร.02-553-8620
1. เตรียมตัวอย่าง ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
บรรจุในภาชนะปิดสนิท
(ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่างทดสอบ)
2. กรอกใบคำขอรับบริการ2. กรอกใบคำขอรับบริการ
ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ ( PDF )
หรือกรอกแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์   – แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับกรอกแบบฟอร์มบนมือถือ : PDFfiller ( iOS | Android )
3. นำตัวอย่างและใบคำขอรับบริการส่งให้เจ้าหน้าที่3. นำตัวอย่างและใบคำขอรับบริการส่งให้เจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่ทบทวนคำขอรับบริการและแจ้งค่าบริการ4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อทบทวนคำขอรับบริการและแจ้งค่าบริการ
5. ชำระค่าบริการทั้งหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ
และรอรับใบเสร็จรับเงิน
5. ชำระค่าบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี การบริการวิชาการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เลขที่บัญชี 407-947160-6
6. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ
(ภายใน 15 วันทำการ)
6. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ
(ภายใน 15 วันทำการ)
7. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งมารับใบรายงานผลการทดสอบ7. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งมารับใบรายงานผลการทดสอบ

8. รับใบรายงานผลการตรวจ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์

9. ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์