1. ปริมาณตัวอย่างที่ส่งทดสอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 200 กรัม ต่อ 1 รายการทดสอบ

2. ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างควรเป็นภาชนะที่สะอาด และสามารถป้องกันความชื้นเข้าสู่ตัวอย่างได้

ตัวอย่างต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

3. ถ้าตัวอย่างได้ดำเนินการทดสอบไปแล้ว ทางแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าวิเคราะห์/ทดสอบ ให้แก่ผู้ใช้บริการ

4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการระบุขอคืนตัวอย่างภายหลัง และปริมาณตัวอย่างที่ผู้ใช้บริการนำส่ง ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้ว ทางแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนตัวอย่าง แก่ผู้ใช้บริการ

5. ทางแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ จะดำเนินการทำลายตัวอย่างหลังจากที่ส่งรายงานผลการทดสอบไปแล้ว 30 วัน หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกฯ ทางโทรศัพท์ 02-553-8620 หรือ

E-mail : [email protected]