การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

2.2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก


ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ