โครงสร้างองค์กร

ผู้จัดการหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา (FDQ Manager)

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

หัวหน้าแผนกบริหาร (Administrative Supervisor)

รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิภา ช่วยเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

นางสาวภัณฑิรา เหมโสกะณะ

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นายสมเจตน์ สุวรรณพจน์

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

นางสาวพุทธธิดา บุณะสุวรรณ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิตริน วิเศษมณี

ผู้จัดการหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์ : 0 2553 8555 ต่อ 8539, 8540

 

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์/ผู้จัดการวิชาการ

ดร.นุชนาถ รังคดิลก

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์ : 0 2553 8555 ต่อ 3157

นักวิเคราะห์อาวุโส/ทีมวิชาการ

นางนันทนิจ ผลพนา

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ 3164

นางสาวสุมลธา หนูคาบแก้ว

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ 3161

นักวิเคราะห์

นางสาวสายจิตร แถวปัดถา

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ 3134, 3188

นางสาวธวิวรรณ แก่นจันทร์

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ -

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นางสาววรรณวิภา ม่วงสวย

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ 8675

นางสาวศศิธร ขวัญดี

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ -

นางสาวสุภาวดี มูลรังษี

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ 8620, 3188

นางสาววราภรณ์ ศรีดาว

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ -

นางสาวกชวรรณ ชิตโพธิ์

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555 ต่อ -

เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกฯ /ปฏิบัติการวิเคราะห์

นางสาวเนตรทราย วิชกำจร

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2553 8555

ต่อ 8620, 8675

ผู้จัดการหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

ผู้จัดการคุณภาพ

ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล

รักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

นางสาวจิตรลดา มูประสิทธิ์