การตรวจวิเคราะห์

– ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการเก็บตัวอย่างข้าวมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารหนู

– สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมมือกับ Bristol University จากประเทศสหราชโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Medical Research Council- MRC ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสัตว์และอาหาร ระยะเวลาดำเนินการ 2018-2021 

https://mahidol.ac.th/th/2018/one-health-drivers/ 

ผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

 1. นุชนาถ รังคดิลก สุมลธา หนูคาบแก้ว และ จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์,
  งานวิจัยสารหนูในข้าวไทย เพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวไทย
  วารสารวิชาการข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562), 101-116.
 2. Nookabkaew, S., Rangkadilok, N., Akib, C.A., Tuntiwigit, N., Saehun, J., Satayavivad, J. (2013).
  Evaluation of trace elements in selected foods and dietary intake by young children in Thailand.
  Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance. 6 (1), 55-67.
 3. Nookabkaew, S., Rangkadilok, N., Mahidol, M., Promsuk, G., Satayavivad, J. (2013).
  Determination of arsenic species in rice from Thailand and other Asian countries using simple extraction and HPLC-ICP-MS analysis.
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. 61(28): 6991-6998.
 4. Rangkadilok, N., Pholphana, N., Mahidol, C., Wongyai, W., Saengsooksree, K., Nookabkaew, S., and Satayavivad, J. (2010).
  Variation of sesamin, sesamolin and tocopherols in sesame (Sesamum indicum L.) seed and oil products in Thailand. Food Chemistry. 122, 724-730.