แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

รางวัลนี้ จัดขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัล 3 ห้องปฏิบัติการ หนึ่งในนั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย ได้รับมอบโล่ร่างวัลประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

การติดต่อ :   แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Section)

                    หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

                    สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

                    54 ถนนกำเเพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

                    โทรศัพท์ : 02-553-8620 อีเมล : [email protected]