ประวัติความเป็นมา

หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ (Food and Drug Quality Unit , Analytical section) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยให้บริการทดสอบปริมาณโลหะหนักโดยใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์

ทางหน่วยงานได้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ทดสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และ ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025