การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017

สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามาตรวจประเมินแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา เพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) รหัส HP 331/60 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ และ ผศ.ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตามลำดับ


การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และกฎการตัดสินใจ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตามระบบ ISO/IEC 17025 ได้แก่

1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ในวันที่ 20 ก.พ. 2563
2. กฎการตัดสินใจ (Decision rule) ในวันที่ 21 ก.พ. 2563

โดยได้เรียนเชิญ คุณเพ็ญศรี รอดมา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจประเมิน ISO/IEC 17025 มาเป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมครั้งนี้