รายการทดสอบ

TM-01 โลหะหนัก (Elements)

Cadmium (Cd)  Arsenic (As)  Manganese (Mn)  Iron  (Fe) Copper (Cu) Zinc (Zn)  

TM-03 สารหนู (Arsenic Species)

Total Inorganic As (iAs) Arsenite (As(III)) Arsenate (As(V)) Dimethylarsinate (DMA) Methylarsonate (MMA)

แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ